Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Kybertec s.r.o., IČ: 25986368, se sídlem Tovární 1112, 537 01 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18749 (dále jen "Společnost") tímto dokumentem poskytuje svým obchodním partnerům informace o zpracování jejich případných osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.


 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

  Správcem osobních údajů je Společnost, kterou je možné kontaktovat písemně na adrese sídla nebo elektronicky na mailu info@kybertec.com.


 2. Účely zpracování osobních údajů
 3. Osobní údaje jsou Společností zpracovávány pro následující účely:

  • Plnění smluvních povinností
  • Realizace vzájemných obchodních vztahů
  • Vzájemná komunikace a informování
  • Ochrana právních nároků Společnosti.


 4. Právní základ pro zpracování osobních údajů

  Právní základ pro zpracování osobních údajů Společností je:

  • Nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů.
  • Nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kterými jsou ochrana právních nároků Společnosti v případě sporu s obchodním partnerem.


 5. Kategorie dotčených osobních údajů

  Společnost zpracovává takové údaje svých obchodních partnerů, aby mohla řádně plnit svoje smluvní povinnosti, poskytovat vyžádané služby a aby mohla efektivně komunikovat se svými obchodními partnery.
  Společnost tak zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště).
  • Kontaktní údaje (email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresa).
  • Informace ze záznamů telefonických hovorů a jiné komunikace.

 6. Příjemci osobních údajů

  Kromě Společnosti mohou být osobní údaje poskytnuty externím subjektům zpracovávajícím pro Společnost daňovou a účetní agendu (externí účetní) popřípadě jiným profesionálním poradcům (advokát), externím dodavatelům, v případě, že jsou využíváni k plnění smluvním povinností dle smlouvy se subjektem údajů.


 7. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

  Osobní údaje budou uloženy po celou dobu trvání vzájemného obchodního vztahu se Společností a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti, která nepřekročí 4 roky.


 8. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí

  Osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, ze smluvní dokumentace uzavřené mezi Společností a subjektem údajů a dále z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek.


 9. Práva subjektů údajů

  Společnost tímto poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány má následující práva:

  • právo dotazovat se Společnosti na uchovávání a zpracování svých osobních údajů,
  • právo na přístup k osobním údajům týkajících se subjektu,
  • právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo získat osobní údaje, které poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na přenositelnost takových údajů k jinému správci,
  • právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. právo požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů,
  • právo na podání stížnosti proti zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.V Chrudimi dne 15.5.2018

podpis

Ing. Oto Sládek, Ph.D.
jednatel


Stáhnout ve formátu PDF